missie en kernopdrachten

Missie

Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters bieden we professionele geïnspireerde en integrale zorg. We vormen een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect, empathie, betrokkenheid, menswaardigheid en innovatie belangrijke dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij kwaliteitsvolle behandeling en begeleiding.

 

We zorgen voor volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe psychiatrische problematiek, ongeacht hun afkomst, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. We geven hierbij bijzondere aandacht aan kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelings-mogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen

 

Hiervoor creëren we een helende omgeving. We stellen de cliënt centraal en werken vanuit een holistische mensvisie. We verstrekken zorg op maat met het oog op het herstel van het psychische evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor cliënten en hun leefomgeving.

 

We ondersteunen en begeleiden cliënten in de ontwikkeling en het verwerven van competenties die de basis kunnen vormen voor hun emancipatie en maatschappelijk geïntegreerd functioneren.

 

We doen maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving om zo gebruik te maken van de minst ingrijpende behandeling om ten aanzien van de vastgestelde problematiek het gewenste effect zo maximaal mogelijk te bereiken.

 

In het kader van vermaatschappelijking werken we samen met andere actoren in de regio. We bouwen organisatieoverschrijdende en vraaggestuurde zorgprogramma’s door o.m. het creëren van zorgcircuits en netwerken zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen.

 

Het centrum is een lerende organisatie. De geboden zorg is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid en continuïteit.

 

De teams zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen rekenen op coachende leiders.

Binnen een leeftijdsbewust personeelsbeleid bieden we aan alle medewerkers kansen tot levenslang leren. Dit beleid steunt op samenwerking, collegialiteit en een gezonde work-life-balans.

Kernopdrachten

Het bieden van professionele geïnspireerde en integrale zorg. Deze zorg

1.       is wetenschappelijk onderbouwd en innovatief

2.       is gericht op integratie, empowerment en diversiteit

3.       streeft naar hoge kwaliteit en veiligheid

4.       biedt vraaggestuurde en voorzieningoverstijgende zorgprogramma’s

5.       heeft aandacht voor zingeving en spirituele begeleiding

6.       is transparant, toegankelijk en betaalbaar

7.       heeft speciale aandacht voor de meest kwetsbare zorgbehoevenden.

8.       wordt gekenmerkt door een respectvolle, vriendelijke en empathische bejegening 

9.       is maatschappelijk en ethisch aanvaardbaar.

De creatie van een helende omgeving waarbij

10.   hedendaagse en menswaardige technologie worden gebruikt als hulpmiddel

11.   de architectuur en het huiselijk interieur een bijdrage leveren aan gezondheid en herstel

12.   we vraaggestuurde zorg aanbieden binnen een netwerk van interne en externe zorgcircuits

13.   er ruimte is voor de inbreng van patiënten, bewoners, familie, vrienden, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en medewerkers

14.   een duurzaam en milieuvriendelijk beleid wordt gevoerd.

De uitbouw van een lerende organisatie met

15.   tevreden cliënten

16.   tevreden, gemotiveerde en deskundige medewerkers die kansen krijgen om levenslang te leren

17.   participatief ingestelde en coachende leidinggevenden

18.   een goede marktpositie en positieve relaties met belanghebbenden

19.   aandacht voor efficiëntie, effectiviteit en gezonde financiële resultaten

20.   een proactief en deugdelijk bestuur.