Ontslag en nazorg

Ontslag

Bij ontslag wordt de behandeling in het ziekenhuis als beëindigd beschouwd. Dit kan het geval zijn:

Het ontslag wordt voorbereid in overleg met de patiënt en/of de familie. In alle gevallen wordt de persoon die de patiënt naar ons ziekenhuis doorverwezen heeft, mits akkoord van de patiënt, op de hoogte gebracht van het naderend ontslag. Indien de patiënt naar een ander ziekenhuis of voorziening doorverwezen wordt, wordt ook die instelling voorbereid op de komst van de patiënt.

 

Nazorg

De alsmaar kortere verblijfsduur in ziekenhuizen en de trend tot Ďextramuraliseringí noopt de gezondheidszorg tot het ontwikkelen van zorgmodellen waarin actief gewerkt wordt aan het bevorderen van de continuÔteit van zorg. Via ontslagmanagement, een gestructureerde en patiŽntgerichte ontslagvoorbereiding, wordt veel belang gehecht aan een sterke interdisciplinaire samenwerking tussen ziekenhuiswerkers onderling en wordt met hulpverleners uit de thuiszorg nazorg uitgebouwd. Een belangrijke opdracht is dus weggelegd voor de nazorg van patiŽnten die uit het ziekenhuis worden ontslagen. Wanneer patiŽnten geen medische verzorging meer nodig hebben, moeten zij na het ontslag uit het ziekenhuis een beroep kunnen doen op het noodzakelijke vangnet. Zo kunnen patiŽnten bijvoorbeeld ontslagen worden uit het psychiatrisch ziekenhuis en wordt voor nazorg verwezen naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.