Therapeutisch aanbod

Het therapeutische aanbod is afgestemd op de doelgroep, de diagnose, de genezingsmogelijkheden en de ontslagmodaliteiten van de patiënt.

De patiënt wordt bij opname door de ergotherapeut geïnformeerd over het therapieaanbod dat deel uitmaakt van het zorgprogramma. De zorgverleners en therapeuten gaan bij opname in op de zorgnoden en zorgvragen van de patiënt. Het therapeutische aanbod maakt deel uit van de totaalbehandeling van de patiënt.

De patiënt krijgt een geïndividualiseerd therapieprogramma. Het individuele therapieprogramma is een door cliënt en therapeuten onderhandelde visie op begeleiding en therapie, alsook op ondersteuning op de verschillende levensdomeinen. Het individuele therapeutische programma wordt opgesteld in samenspraak met de patiënt, en is afgestemd op de geformuleerde therapeutische doelstellingen. Het individuele therapieprogramma van de patiënt wordt interdisciplinair opgesteld, opgevolgd, en geëvalueerd in het kader van de geformuleerde doelstellingen van de behandeling.

De psychiater superviseert de therapie en onderhoudt in voorkomend geval, het contact met de verwijzers. Binnen het team is er onderling overleg en zijn er gesprekken met de patiënt. Vanuit een therapeutische visie worden de groeimogelijkheden van de patiënt ondersteund alsook de aanvaarding van kwetsbaarheden. 

De ergotherapeut beschikt over verschillende atelieractiviteiten. Het ruime aanbod bestaat uit keramiek, creatief atelier, decoratief atelier, administratief en informatica-atelier, huishoudatelier, was- en strijkatelier, enz… of door een decentraal aanbod in het therapielokaal op de afdelingen zelf. Het werk in deze ateliers heeft diverse doelen. Opnieuw actief worden binnen een gestructureerd kader (tijd, opdrachten, samenwerking…) is de basis. Van daaruit bestaat de mogelijkheid om verder te werken aan arbeidsattitudes (vb. op tijd komen, concentratie, afwerking, ….) in de werkateliers ofwel eerder de nadruk te leggen op persoonlijke groei door middel van creatieve opdrachten in de creatieve ateliers.

De psycholoog zal voornamelijk werken via individuele of groepsgesprekken of -therapie. Er wordt gezocht naar inzicht in en samenhang van de problemen, versteviging van het zelfwaardegevoel, het (opnieuw) vat krijgen op het dagelijkse leven. Familie of andere belangrijke derden nemen hierbij vaak een niet te onderschatten plaats in, ook aan hen dient dus expliciet aandacht besteed te worden. 

Het aanbod van de bewegingstherapeut en kinesisten is zeer divers en dient op maat gesneden te zijn. De activiteiten zijn individueel of in groep. De nadruk ligt op beweging, sport, muziek of relaxatie.  

De maatschappelijk assistent helpt de patiënt om praktische en administratieve taken aan te pakken. De maatschappelijke assistent ondersteunt de patiënt en zijn omgeving bij het bedenken, uitwerken en opvolgen van concrete plannen die bijdragen aan de reorganisatie van het eigen leven van de patiënt, bijvoorbeeld (vb het zoeken van een goede vrijetijdsbesteding, het aanbieden van praktische administratieve hulp) of door de patiënt te (her)oriënteren op de samenleving (door het zoeken naar opleidings- en tewerkstellingsperspectieven, het organiseren van oefenstages). De maatschappelijk assistent heeft dus een belangrijke taak bij de organisatie van de vormings- en arbeidstrajectbegeleiding in het kader van de concrete verdere uitwerking van de functie activering.

Naast het individuele werk dat kan gebeuren in diverse ateliers dient er ook belang gehecht te worden aan het steunende karakter van groepen. De groepsactiviteiten zijn het 'bindend' element tussen de revalidanten en kunnen veiligheid, (h)erkenning en steun geven.